top of page

 Amdanom CMAC

Logo.PNG

Mae'r CMAC yn darparu rhaglen fonitro arfordirol safonol, ailadroddadwy a chost-effeithiol ar ran Awdurdodau Rheoli Risg Cymru i ddarparu'r dystiolaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer penderfyniadau Rheoli Risg Erydiad Llifogydd ac Arfordirol.

Gydag amser, bydd ein data yn darparu tystiolaeth i lywio esblygiad arfordirol, cynnydd yn lefel y môr a lliniaru newid yn yr hinsawdd.  Mae'r data ar gael am ddim i bawb.

Sefydlwyd Canolfan Fonitro Arfordirol Cymru (CMAC) yng Nghyngor Bro Morgannwg yn 2019.

Mae'r CMAC yn adrodd i gonsortiwm o 3 Awdurdod Lleol Arfordirol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.Fe'n cefnogir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Fforwm Grwpiau Arfordirol Cymru sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Panel Cynghori.

Data Analyst

PILAR 1

Optimeiddio mynediad i ddata arfordirol wedi'i ddehongli yn gyson

PILAR 2

Wedi ymrwymo i ymgysylltu'n barhaus â rhanddeiliaid ar bob lefel

Aerial Photo of a Coast

PILAR 3

Sicrhau lleoliadau blaenoriaeth uchaf yn barhaus

Ein Gwerthoedd

Values
 • Y safonau cyraeddadwy uchaf

  • Mae cyflawni cyson yn meithrin ymddiriedaeth gyda'r rhanddeiliaid drwy ddibynadwyedd

 • Dyfeisgarwch

  • Rydym yn cydnabod fel tîm bach, er mwyn cyflawni mwy na'n disgwyliadau, rhaid i ni chwilio am gyfleoedd mewn cydweithrediadau a datblygiadau technolegol

 • Data, nid barn

  • Mae dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn gofyn am ddulliau empirig.  Rydym yn mesur i sicrhau bod ein penderfyniadau'n cael eu llywio ac nid yn waith dyfalu

 • Pobl yw ein hased mwyaf

  • Mae pobl ymroddedig, blaengar, wedi'u cefnogi a'u hysgogi yn creu arbedion effeithlonrwydd anghredadwy ac yn datrys problemau nad oeddem yn gwybod eu bod yn bodoli

 • Cyfrifoldeb byd-eang

  • Mae Cymru, fel cenedl, yn anelu'n uchel at gynaliadwyedd ac rydym yn ymdrechu i fod o fudd i'r bobl a'r blaned drwy gyfraniadau o gynnydd, dysgu a phrofiadau a rennir

Adroddiadau

Welsh Annual report image.png
Annual Reports

Cyfarfod â'n tîm

Gn%2520Website_edited_edited.jpg
Gwyn Nelson
(Rheolwr Rhaglen) 

Wedi cyrraedd 2019 gyda 15 mlynedd o brofiad mewn arolygon arfordirol masnachol, mae Gwyn a’r tîm wedi datblygu’r Ganolfan o’r achos busnes i’r hyn a welwn heddiw. 

WR_edited.jpg
William Russell
(Gwyddonydd Proses Arfordirol)

Ar ôl cyrraedd 2019 gyda gradd Meistr mewn Gwyddor Eigion, mae Will wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu’r prosesau a’r systemau ar gyfer cynnal arolygon strategol o Arfordir Cymru.

IMG-20230518-WA0000~2 - Copy.jpg
Ben Ranson
(Proses yr Arfordir Gwyddonydd)

Wedi cyrraedd 2022 gyda gradd Meistr mewn Synhwyro o Bell a GIS, daw Ben â phrofiad mewn arolygu clogwyni o’r awyr a rhaglennu cyfrifiadurol i’r tîm.

Biography photo_edited.jpg
Patrick Fletcher
(Myfyriwr KESS2)

Astudiodd Patrick Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth a dechreuodd ei MPhil KESS2 ym mis Hydref 2022. Nod ei brosiect yw datblygu dull cost-effeithiol o fonitro traethau, y gellir ei ddefnyddio am gyfnodau estynedig o amser.

Credwn fod pob gweithle yn 'ganolfannau addysg' sy'n addysgu ein tîm, nid yn unig y sgiliau sydd eu hangen ond sut i adeiladu meddylfryd gwella.

Mae gennym ni 0 cyfle newydd ar hyn o bryd:

Os hoffech i ni gadw eich manylion ar gofnod am gyfleoedd defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod. Caiff yr holl fanylion eu dileu ar 1 Ionawr yn ein proses sy'n cydymffurfio â'r GDPR. 

Dim ar hyn o bryd 

Cyfleoedd i weithio gyda ni

Graff ar Gyfrifiadur

 Cyfleoedd allanol

Myfyrwyr yn Teipio wrth eu Cyfrifiaduron
Job Opportunities
Contact Us

Cysylltwch â ni

Traeth yn Machlud
Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni !

Diolch am gyflwyno

Cynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg, yn seiliedig:

Depo Alpau,

Wenvoe

CF5 6AA

Ein lleoliadau

Image.jpeg
Caitlyn Nye

​Caitlyn yn astudio Daearyddiaeth Ffisegol yng Nghaerdydd ac ymunodd â’r Ganolfan ym mis Mehefin 2022 ar gyfer lleoliad haf drwy Gyrfa Cymru. Gweithiodd Caitlyn ar Coastsnap a mwynhaodd ennill rhagor o wybodaeth am Arfordiroedd Cymru, cymhwyso'r sgiliau a ddysgodd drwy ei chwrs a datblygu rhai newydd yn WCMC._22200000-0000-0000-0000-00000000222__220000-0000__222000-0000

Photo PJ.jpg
Paulius Jakaitis

Ymunodd Paulius ym mis Chwefror 2022. Ar hyn o bryd mae'n astudio MSc mewn Monitro Amgylcheddol, Modelu ac Ailadeiladu. Mae Paulius yn edrych ymlaen at gymhwyso ei sgiliau GIS/Synhwyro o Bell ac mae'n gyffrous i ddysgu mwy am wahanol dechnegau arolygu.

unnamed_edited_edited.jpg
Lucy Attwood

Ymunodd Lucy ym mis Medi 2021 fel ein hail fyfyriwr israddedig. Yn ystod ei hamser bu Lucy yn helpu i ddatblygu'r rhaglen pontio ysgolion cynradd i addysg Uwchradd a helpodd i ddatblygu ein gosodiad gwyddoniaeth dinasyddion CoastSNAP cyntaf. 

WK intro_edited.jpg
Warren Kwok

Ymunodd Warren ym mis Tachwedd 2021 fel Kickstarter graddedig. Helpodd i sefydlu ein crwydro arolwg annibynnol cost isel a helpu gydag arolygon.

PhotoforWebsite_BH_edited.jpg
Bethan Hurman

Ymunodd Bethan ym mis Tachwedd 2021 fel Kickstarter Graddedig. Helpodd i ddatblygu MCDA ar gyfer y rhaglen arolwg a bu'n helpu gyda threfnu setiau data hanesyddol. 

SH_edited.jpg
Sivert Hellvik Havso

Dechreuodd Sivert ei MPhil KESS2 yn adran Roboteg Prifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2020, i ddatblygu crwydro arolwg annibynnol cost isel.

Biography3_edited.webp
Hannah Richards

Ymunodd Hannah yn 2021 am 6 mis fel Kickstarter graddedig. Helpodd i ddatblygu'r dull ar gyfer Point Cloud Processing a helpodd gyda datblygiad rhaglen yr ysgol.  

IMG-20210831-WA0013~2.jpg
Ben Davies

Ymunodd Ben yng ngwanwyn 2021 fel Kickstarter graddedig. Cynhaliodd Ben ymchwil i ddadansoddi proffil, sy'n sail i'n gwaith yn y dyfodol. 

Proffil MH Gwefan Llun.jpg
Myah Horsford

Myah oedd ein myfyriwr lleoliad israddedig cyntaf, gan ddechrau ym mis Medi 2020. Helpodd i drefnu ein rhwydwaith rheoli a chofnodion data hanesyddol. Mwynhaodd Myah weithio ar ddatblygu'r rhaglen addysg. 

NR.jpg
Nick Richards

Gwirfoddolodd Nick yn y Ganolfan ac fe baratôdd y ffordd ar gyfer y cynllun israddedig. Asesodd Nick ein harfordir a mapiodd yr holl ddynodiadau natur a ddefnyddiwyd ar gyfer mynediad i arolygon tan 2025. Bu Nick hefyd yn catalogio ein data hanesyddol 'etifeddu'.

Proffil MH Gwefan Llun.jpg
Myah Horsford

Myah oedd ein myfyriwr lleoliad israddedig cyntaf, gan ddechrau ym mis Medi 2020. Helpodd i drefnu ein rhwydwaith rheoli a chofnodion data hanesyddol. Mwynhaodd Myah weithio ar ddatblygu'r rhaglen addysg. 

Proffil MH Gwefan Llun.jpg
Myah Horsford

Myah oedd ein myfyriwr lleoliad israddedig cyntaf, gan ddechrau ym mis Medi 2020. Helpodd i drefnu ein rhwydwaith rheoli a chofnodion data hanesyddol. Mwynhaodd Myah weithio ar ddatblygu'r rhaglen addysg. 

NR.jpg
Nick Richards

Gwirfoddolodd Nick yn y Ganolfan ac fe baratôdd y ffordd ar gyfer y cynllun israddedig. Asesodd Nick ein harfordir a mapiodd yr holl ddynodiadau natur a ddefnyddiwyd ar gyfer mynediad i arolygon tan 2025. Bu Nick hefyd yn catalogio ein data hanesyddol 'etifeddu'.

bottom of page