Amdanom CMAC

Consortium Logos

Mae'r CMAC yn darparu rhaglen fonitro arfordirol safonol, ailadroddadwy a chost-effeithiol ar ran Awdurdodau Rheoli Risg Cymru i ddarparu'r dystiolaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer penderfyniadau Rheoli Risg Erydiad Llifogydd ac Arfordirol.

Gydag amser, bydd ein data yn darparu tystiolaeth i lywio esblygiad arfordirol, cynnydd yn lefel y môr a lliniaru newid yn yr hinsawdd.  Mae'r data ar gael am ddim i bawb.

Sefydlwyd Canolfan Fonitro Arfordirol Cymru (CMAC) yng Nghyngor Bro Morgannwg yn 2019.

Mae'r CMAC yn adrodd i gonsortiwm o 3 Awdurdod Lleol Arfordirol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.Fe'n cefnogir gan Gyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Fforwm Grwpiau Arfordirol Cymru sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Panel Cynghori.

Ein Nod

Image of Beach cusps

Bydd Canolfan Monitro Arfordirol Cymru yn datblygu dull strategol o fonitro arfordiroedd yng Nghymru, gan gefnogi'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (RhPLlEA), drwy gyflawni'r sail o dystiolaeth sy'n ofynnol ar gyfer gwneud penderfyniadau RhPLlEA ar sail risg.

Ein Gwerthoedd

1/1
 •  Y safonau cyraeddadwy uchaf

  • Mae cyflawni cyson yn meithrin ymddiriedaeth gyda'r rhanddeiliaid drwy ddibynadwyedd

 • Dyfeisgarwch

  • Rydym yn cydnabod fel tîm bach, er mwyn cyflawni mwy na'n disgwyliadau, rhaid i ni chwilio am gyfleoedd mewn cydweithrediadau a datblygiadau technolegol

 • Data, nid barn

  • Mae dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn gofyn am ddulliau empirig.  Rydym yn mesur i sicrhau bod ein penderfyniadau'n cael eu llywio ac nid yn waith dyfalu

 • Pobl yw ein hased mwyaf

  • Mae pobl ymroddedig, blaengar, wedi'u cefnogi a'u hysgogi yn creu arbedion effeithlonrwydd anghredadwy ac yn datrys problemau nad oeddem yn gwybod eu bod yn bodoli

 • Cyfrifoldeb byd-eang

  • Mae Cymru, fel cenedl, yn anelu'n uchel at gynaliadwyedd ac rydym yn ymdrechu i fod o fudd i'r bobl a'r blaned drwy gyfraniadau o gynnydd, dysgu a phrofiadau a rennir 

Cyfarfod â'n tîm

Gwyn Nelson WCMC Programme Manager

Gwyn Nelson

Rheolwr Rhaglen

Gan gyrraedd yn 2019 gyda 15 mlynedd o brofiad mewn arolygon arfordirol masnachol, mae Gwyn a'r tîm wedi datblygu'r CMAC o'r achos busnes, i'r hyn a welwn heddiw.

Will Russell

Will Russell WCMC Coastal Process Scientist

Gwyddonydd Arfordirol

Gan gyrraedd 2019 gyda gradd Meistr mewn Gwyddorau’r Cefnfor, mae Will wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu’r prosesau a’r systemau ar gyfer arolygu Arfordir Cymru yn strategol.

Sivert Hellvik Havso WCMC Robotics Researcher

Sivert Hellvik Havso

Ymchwilydd Roboteg

Dechreuodd Sivert ei MPhil KESS2 ym mis Tachwedd 2020 yn Adran Roboteg Prifysgol Aberystwyth, i ddatblygu arolwg annibynnol cost isel. Dysgu Mwy

PhotoforWebsite_BH_edited.jpg

Bethan Hurman

Assistant Coastal Data Scientist

Bethan joined in Nov 2021 as a graduate kickstarter. She has a Masters in GIS and Climate Change. Bethan is excited to expand on her GIS skills and go on surveys.

IMG_6683 (1)_edited.jpg

Lucy Attwood

Gwyddonydd Arfordirol Cynorthwyol

Myah yw’r person cyntaf i gael lleoliad israddedig llawn amser gyda ni.  Gan ddechrau ym mis Medi 2020. Mae Myah wedi trefnu ein rhwydwaith rheoli a'n cofnodion data hanesyddol.  Mwynhaodd Myah weithio ar ein rhaglen ysgolion.

WK intro_edited.jpg

Warren Kwok

Assistant Coastal Data Scientist

Warren joined in Nov 2021 as a graduate kickstarter.  He is looking forward to utilising new technologies and to gain more survey experience.

Cyfleoedd i weithio gyda ni

Graph on Computer

Credwn fod pob man gwaith yn 'ganolfannau addysg' sy'n addysgu ein tîm nid yn unig am y sgiliau sydd eu hangen ond sut i adeiladu meddylfryd gwella.

Rydym yn gweithredu cynllun lleoliadau 12 mis israddedig sy'n rhedeg o fis Medi i fis Awst bob blwyddyn. 

Ar hyn o bryd mae'r CMAC yn cefnogi lleoliad Kickstart y Llywodraeth ar gyfer graddedigion.

 

Os hoffech i ni gadw eich manylion ar gofnod am gyfleoedd, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod.  Caiff yr holl fanylion eu dileu ar 1af Ionawr yn ein proses sy'n cydymffurfio â GDPR.

 Cyfleoedd allanol

Ydych chi wrthi’n gwneud Doethuriaeth ac yn ystyried lleoliad â thâl?

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig 2 gyfle â thâl sydd wedi'u cynllunio'n benodol i wella dealltwriaeth o weithgareddau o ddydd i ddydd o fewn un o adrannau'r llywodraeth a'r Gwasanaeth Sifil ehangach.

I gael gwybod mwy am y cyfleoedd hyn gweler y dolenni isod.

Students Typing at Their Computers
 

Cysylltwch â ni

Beach at Sunset
Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni !
arrow&v

Diolch am gyflwyno

Cynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg, yn seiliedig:

Depo Alpau,

Wenvoe

CF5 6AA

Ein lleoliadau

Biography3_edited.jpg

Hannah Richards

Gwyddonydd Arfordirol Cynorthwyol

Ymunodd Ben yn 2021 fel ‘kickstarter’ graddedig.  Mae ganddo BSc mewn Daearyddiaeth Ffisegol ac Eigioneg, ac mae wedi ei gyffroi i lansio gyrfa sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd morol.

IMG-20210831-WA0013~2.jpg

Ben Davies

Gwyddonydd Arfordirol Cynorthwyol

Myah yw’r person cyntaf i gael lleoliad israddedig llawn amser gyda ni.  Gan ddechrau ym mis Medi 2020. Mae Myah wedi trefnu ein rhwydwaith rheoli a'n cofnodion data hanesyddol.  Mwynhaodd Myah weithio ar ein rhaglen ysgolion.

Myah Horsford WCMC Assistant Coastal Process Scientist

Myah Horsford

Gwyddonydd Arfordirol Cynorthwyol

Myah yw’r person cyntaf i gael lleoliad israddedig llawn amser gyda ni.  Gan ddechrau ym mis Medi 2020. Mae Myah wedi trefnu ein rhwydwaith rheoli a'n cofnodion data hanesyddol.  Mwynhaodd Myah weithio ar ein rhaglen ysgolion.

NR_edited.jpg

Nick Richards

Gwyddonydd Arfordirol Cynorthwyol

Myah yw’r person cyntaf i gael lleoliad israddedig llawn amser gyda ni.  Gan ddechrau ym mis Medi 2020. Mae Myah wedi trefnu ein rhwydwaith rheoli a'n cofnodion data hanesyddol.  Mwynhaodd Myah weithio ar ein rhaglen ysgolion.