top of page

Polisi Preifatrwydd CMAC

Rydym yn derbyn, casglu a storio unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi ar ein gwefan neu'n ein darparu mewn unrhyw ffordd arall.

Yn ogystal, rydym yn casglu cyfeiriad protocol y Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur â'r Rhyngrwyd; mewngofnodi; cyfeiriad e-bost; cyfrinair; gwybodaeth gyfrifiadurol a chysylltiad a hanes prynu. Efallai y byddwn yn defnyddio offer meddalwedd i fesur a chasglu gwybodaeth am sesiynau, gan gynnwys amseroedd ymateb tudalennau, hyd ymweliadau â thudalennau penodol, gwybodaeth am ryngweithio â thudalennau, a dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o’r dudalen. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy (gan gynnwys enw, e-bost, cyfrinair, cyfathrebiadau); sylwadau ac adborth.

 

Pan fyddwch yn cynnal trafodiad ar ein gwefan, fel rhan o'r broses, rydym yn casglu gwybodaeth bersonol a roddwch i ni fel eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost.  Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio am y rhesymau penodol a nodir isod yn unig.

 

Rydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol ac nad sy’n Bersonol o'r fath at y dibenion canlynol:

 

 1. Darparu a gweithredu'r Gwasanaethau;

 2. Rhoi cymorth a chymorth technegol parhaus i'n Defnyddwyr;

 3. Gallu cysylltu ein Hymwelwyr a'n Defnyddwyr â hysbysiadau a negeseuon hyrwyddo cyffredinol neu bersonol sy'n gysylltiedig â gwasanaethau;

 4. Creu data ystadegol wedi'i agregu a Gwybodaeth Bersonol gyfunol a/neu wybodaeth arall nad yw'n bersonol, y gallwn ni neu ein partneriaid busnes ei defnyddio i ddarparu a gwella ein priod wasanaethau; 

 5. Cydymffurfio ag unrhyw gyfreithiau a rheoliadau perthnasol.

Mae ein cwmni'n cael ei gynnal ar lwyfan Wix.com. Mae Wix.com yn rhoi'r llwyfan ar-lein i ni sy'n ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Gall eich data gael ei storio drwy storio data Wix.com, eu cronfeydd data a'r rhaglenni Wix.com cyffredinol. Maen nhw'n storio eich data ar weinyddion diogel y tu ôl i wal dân. 

Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, felly adolygwch ef yn aml.  Bydd newidiadau ac eglurhad yn dod i rym ar unwaith ar ôl eu postio ar y wefan.  Os byddwn yn gwneud newidiadau perthnasol i'r polisi hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi yma ei fod wedi'i ddiweddaru, fel eich bod yn ymwybodol o ba wybodaeth a gasglwn, sut rydym yn ei defnyddio, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, rydym yn ei defnyddio a/neu'n ei datgelu. 

Os nad ydych am i ni brosesu eich data mwyach, cysylltwch â ni

Os hoffech: gyrchu, cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, fe'ch gwahoddir i gysylltu â ni

 General Data Protection Regulation (GDPR)

Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i rym ar 25 Mai 2018.  Fel Rheoliad UE, daeth y gyfraith newydd i rym yn awtomatig a phan fydd y DU yn gadael yr UE, bydd y RhDDC yn cael ei ymgorffori yng nghyfraith y DU gan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael). Mae Llywodraeth San Steffan hefyd wedi cyhoeddi'r Mesur Diogelu Data, a fydd yn ategu’r safonau RhDDC yn y DU.

 

Mae hyn yn golygu, hyd yn oed ar ôl Brexit, y bydd angen i Ganolfan Monitro Arfordir Cymru gydymffurfio â'r RhDDC.

Mae egwyddorion diogelu data'r RhDDC yn debyg i'r rhai o dan y Ddeddf Diogelu Data.  Rhaid i Ganolfan Monitro Arfordir Cymru allu dangos bod unrhyw ddata personol rydym yn ei drin yn:

 • cael ei brosesu'n gyfreithlon, yn deg ac yn dryloyw;

 • cael ei gasglu at ddibenion penodedig, eglur a cyfreithlon

 • yn ddigonol, perthnasol ac yn gyfyngedig i'r hyn sy'n angenrheidiol;

 • yn gywir a, lle bo angen, yn cael ei ddiweddaru’n gyson.

 • cael ei gadw am ddim mwy nag sy'n angenrheidiol pan fo modd adnabod gwrthrych data; a

 • cael ei brosesu'n ddiogel a'i ddiogelu rhag colled, dinistr neu ddifrod damweiniol

 

Sut rydyn ni'n diogelu eich data personol?

Mae Canolfan Monitro Arfordir Cymru yn cymryd diogelwch eich data personol o ddifrif.   Mae gennym bolisïau a rheolaethau mewnol ar waith i sicrhau nad yw eich data yn cael ei golli, ei ddinistrio'n ddamweiniol, ei gamddefnyddio neu ei ddatgelu, ac na chaiff ei ddefnyddio ac eithrio gan ein cyflogeion wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau'n briodol.

 

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod mesurau sefydliadol a thechnegol addas ar waith i atal prosesu eich Data yn anghyfreithlon neu'n anawdurdodedig a rhag colli neu ddifrodi eich Data yn ddamweiniol. Mae hyn yn cynnwys:

 • storio Data ar systemau sy'n briodol ddiogel;

 • hyfforddi ein holl staff yn eu cyfrifoldebau diogelu data;

 • cadw dogfennau manwl o'r data a gasglwn, sut y caiff ei ddefnyddio, lle caiff ei storio, pa gyflogai sy'n gyfrifol amdano, ac ati.

Eich Hawliau

Bydd gan wrthrychau data yr:

 • hawl i gael gwybod am brosesu eu data personol;

 • hawl i gywiro os yw eu data personol yn anghywir neu'n anghyflawn (fel arfer bydd yn rhaid prosesu ceisiadau i ddiwygio data o fewn mis);

 • hawl i weld eu data personol a'u gwybodaeth atodol, a'r hawl i gadarnhau bod eu data personol yn cael ei brosesu;

 • hawl i gael eu hanghofio drwy i'w data personol gael ei ddileu neu ei ddileu ar gais lle nad oes rheswm cymhellol i sefydliad barhau i'w brosesu (unwaith eto bydd yn rhaid i gyflogwyr ymateb heb oedi diangen ac o fewn mis i'r cais);

 • hawl i gyfyngu ar brosesu eu data personol, er enghraifft, os ydynt o'r farn bod prosesu'n anghyfreithlon neu os yw'r data'n anghywir;

 • hawl i drosglwyddo data eu data personol at eu dibenion eu hunain (caniateir iddynt gael ac ailddefnyddio eu data); a

 • hawl i wrthwynebu prosesu eu data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol, ymchwil wyddonol neu hanesyddol, neu ddibenion ystadegol​

Os hoffech weld y cofnodion sydd gennym ynglŷn â'ch data personol, cysylltwch â ni

Polisi Cwcis 

1. Beth yw Cwci?

Ffeil fach o lythrennau a rhifau wedi'u llwytho i lawr ar eich cyfrifiadur yw cwci pan fyddwch yn cyrchu gwefannau penodol.  Yn gyffredinol, mae cwcis yn caniatáu i wefan adnabod cyfrifiadur defnyddiwr.

Y peth pwysicaf i'w wybod am gwcis yw eu bod yn gwneud ein gwefan ychydig yn fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr.

2. Pam mae CMAC yn defnyddio Cwcis?

Rydym yn defnyddio'r cwcis hyn at sawl diben, gan gynnwys:

 • Cadw eich dewisiadau 

 • Deall sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan 

 • Monitro a dadansoddi perfformiad, gweithrediad ac effeithiolrwydd i wella platfform CMAC

 • Deall a gwella effaith ein hymgyrchoedd marchnata

 • At anghenion diogelwch a dibenion diogelu twyll ac er mwyn nodi ac atal seiber-ymosodiadau

Cwcis a ddefnyddir gan CMAC yw -

 • "Cwcis parti cyntaf" - Cwcis sy'n cael eu gosod gan Wix

 • "Cwcis trydydd parti" - Cwcis sy'n cael eu gosod a'u defnyddio gan gwmnïau trydydd parti sy'n bartneriaid Wix

Mae'n bwysig nodi na all CMAC gael gafael ar gwcis trydydd parti; ac ni all sefydliadau trydydd parti eraill gael gafael ar y data yn y cwcis a ddefnyddiwn ar ein gwefan. Nid yw CMAC yn caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio'r cwcis at unrhyw ddiben ac eithrio'r rhai a ddisgrifir yn yr adrannau nesaf.

3. Hyd:

Yn dibynnu ar eu swyddogaeth, efallai y bydd gan Gwcis gyfnodau gwahanol.  Mae yna gwcis sesiwn a chwcis parhaus:

 1. Dim ond ar gyfer eich sesiwn ar-lein y mae cwcis sesiwn yn para.  Mae'n golygu bod y porwr yn dileu'r cwcis hyn unwaith y byddwch yn cau eich porwr.

 2. Mae cwcis parhaus yn aros ar eich dyfais ar ôl i'r porwr gael ei gau ac yn para am y cyfnod o amser a nodir yn y cwci.

 

4. Categorïau:

Mae'r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan yn perthyn i un o dri chategori: 

 1. Mae Cwcis Hanfodol yn gadael i chi symud o amgylch y wefan a defnyddio nodweddion hanfodol fel ardaloedd diogel a phreifat.

 2. Mae Cwcis Dadansoddol yn ein galluogi i ddeall sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan (e.e. pa dudalennau rydych chi'n ymweld â nhw), i ddarparu ystadegau ar sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio, gwella'r wefan drwy nodi unrhyw wallau, a materion perfformiad.

 3. Cwcis gweithredol yw cwcis a ddefnyddir i gofio dewisiadau y mae defnyddwyr yn eu gwneud i wella eu profiad.

Cliciwch yma i dderbyn gwybodaeth am fath, categorïau, diben a hyd y cwcis a osodwyd gan Wix a Darparwyr Gwasanaethau Trydydd Parti

bottom of page