top of page

Dolenni

Cyfeiriad Croeso - Emlyn Jones, Cyngor Gwynedd

Cynllun Ailgyflenwi Traeth ym Mae Colwyn - Owen Conry, Cyngor Conwy

Trosolwg o'r Ganolfan - Gwyn Nelson, Canolfan Monitro Arfordirol Cymru 

Sesiwn 2 - Rhannwyd y mynychwyr yn 3 ystafell ymneilltuo i drafod pynciau yn ymwneud â phob un o'r 3 piler yn y Ganolfan.

Casgliadau Cryno o Ystafelloedd Ymneilltuo

Pwyntiau Cryno o bob Ystafell Ymneilltuo

PILAR 1 – Optimeiddio mynediad i ddata arfordirol wedi’i ddehongli yn gyson – Wedi’i gynnal gan William Russell (CBMC)

Roedd y grŵp hwn yn cynnwys 8 o bobl gyda'r canfyddiadau allweddol canlynol;

 • Mae rhai yn cael y porth data yn anodd ei ddefnyddio

 • Mae rhai MLA yn canfod mai’r ‘tueddiadau hirdymor’ mewn data arfordirol yw’r rhai mwyaf defnyddiol

 • Rhaid i fynediad at ddata fod yn briodol i’r gynulleidfa e.e. pa mor ddefnyddiol ydyw i'r cyhoedd?

  • Efallai y dylai rhyngwyneb cyhoeddus sylfaenol fod ar wahân i offeryn holi ar gyfer RMAs?

 • Gall fod gan bob MLA ofynion unigol, e.e. erydiad clogwyni yn hytrach na chyfaint y traeth

 • Byddai rhybuddion llifogydd mwy datblygedig yn ddefnyddiol oherwydd weithiau nid yw llifddorau’n cael eu cau’n ddigon cyflym

 

Colofn 2 Wedi ymrwymo i ymgysylltu’n barhaus â rhanddeiliaid ar bob lefel – a gynhelir gan Jean-Francois Dulong (CLlLC)

Roedd y grŵp trafod hwn yn cynnwys 6 o bobl gyda'r canfyddiadau allweddol canlynol;

 • Mae angen mewnol i godi ymwybyddiaeth o brosesau arfordirol yn well ymhlith aelodau etholedig ac adrannau eraill er mwyn cynllunio gweithgareddau ac opsiynau hirdymor yn well.

 • Mae'r syniad y gallai ystod o randdeiliaid arfordirol allanol gael eu heffeithio felly mae'n bwysig cynnwys rhanddeiliaid mewndirol.

  • Mae CNC yn cyrchu data Canolfan y Mileniwm i helpu i ddatblygu cynlluniau. Gallai rhanddeiliaid cenedlaethol eraill fel Network Rail a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd elwa o’n data.

   • Yn yr un modd, efallai y byddant yn casglu data a allai ein helpu i ‘lenwi’r bylchau’ ledled Cymru.

   • Mae angen archwilio mecanweithiau i rannu data gyda nhw.

 • Cwestiwn: A ddylai Canolfan y Mileniwm greu rhywfaint o ddeunydd codi ymwybyddiaeth neu ai cyfrifoldeb pob sefydliad a grŵp arfordirol ydyw?

  • Teimlai 1 cyfranogwr y gallai gael ei dderbyn yn well gan sefydliad arbenigol, annibynnol nad yw'n cael ei yrru gan wleidyddol, yn enwedig os mai'r cyhoedd yw'r gynulleidfa darged.

 

Colofn 3 Sicrhau’r lleoliadau blaenoriaeth uchaf yn barhaus - Emlyn Jones (Cyngor Gwynedd)

Roedd y grŵp trafod hwn yn cynnwys 7 o bobl gyda'r canfyddiadau allweddol canlynol.

 • Cwestiwn: Ble ydych chi’n teimlo bod materion arfordirol yn eistedd o fewn eich sefydliad?

  •  Roedd rhai yn fodlon bod materion arfordirol yn cael y sylw y mae'n ei haeddu o fewn eu sefydliad.

  • Ond – mae adnoddau yn broblem ym mhob sefydliad, felly a yw hyn yn adlewyrchu efallai nad yw’n flaenoriaeth mor uchel ag y mae mewn gwirionedd, os na chaiff adnoddau eu dyrannu’n ddigonol? Roedd CNC hyd yn oed yn y categori hwn.

 • Cwestiwn: A ydych chi fel sefydliad yn blaenoriaethu eich arfordir?

  • Dywedodd pob un o'r cyfranogwyr eu bod yn gwneud hynny, gyda methodolegau amrywiol ond roedd y rhan fwyaf yn weithredol ac yn cael eu gyrru gan broblem / adweithiol. Dim llawer o bwysoli strategol.

  • Hefyd, mae’r ffryntiadau ‘preifat’ yn cael eu diystyru i raddau o ystyriaethau. Roedd yr holl gyfranogwyr (ac eithrio un dechreuwr newydd) yn ymwybodol o Fethodoleg Seiliedig ar Risg Canolfan Mileniwm Cymru ac yn gyfforddus â'r meini prawf.

bottom of page