top of page

Canolfan Monitro Arfordirol Cymru - Lleoliad Gwaith israddedig 23-24

Gwyddonydd Proses Arfordirol Cynorthwyol- Lleoliad Gwaith israddedig 12 mis

RÔL AROLWG ARFORDIROL

• Cynllunio

• Maes Gwaith

• Prosesu a Dadansoddi

LLEOLIAD: Gwenfô ger Caerdydd. Gyda theithiau i draethau Cymru

ORIAU: llawn amser

CYFLOG: £22,366 

* Gall hyn newid ar sail unrhyw gytundeb yn 2024

DYDDIAD CAU: 17/11/23 17:00

DYDDIAD CYCHWYN: 02/09/24

Rover.jpg

Cynllunio

Ynglŷn â’r Rôl

Amdanom ni: 
Wedi’i sefydlu yn 2019, mae ein sefydliad yng Ngwenfô yn chwarae rhan ganolog wrth fonitro arfordir Cymru yn strategol. Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau rheoli risg, gan alluogi gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.
 
Y Cyfle:
Wrth ymgymryd â lleoliad israddedig gyda ni, byddwch yn ennill profiad gwerthfawr mewn cynllunio, gweithredu, rheoli ansawdd, prosesu a dadansoddi arolygon arfordirol. Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle unigryw i gyfrannu at gynllunio strategol ar lefel genedlaethol wrth ymgysylltu'n weithredol â rhanddeiliaid lleol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymharu data hanesyddol â chanfyddiadau eich arolwg eich hun, gan helpu i ddehongli tueddiadau monitro traethau.
 
Prif Gyfrifoldebau:
Gweithrediadau'r Arolwg: Cymryd rhan mewn cynllunio a gweithredu arolygon arfordirol, gan sicrhau y cesglir data o ansawdd uchel.
Dadansoddi Data: Helpu i brosesu a dadansoddi data arolygon i gael dealltwriaeth ystyrlon.
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid: Cydweithio â rhanddeiliaid lleol i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n effeithiol ac yn alinio â nodau'r prosiect.
Cymharu Data Hanesyddol: Defnyddio data hanesyddol ar gyfer dadansoddi cymharol a dehongli canlyniadau monitro traethau.
Gwaith Maes a Swyddfa: Cewch brofi cymysgedd cytbwys o waith maes a thasgau desg, gan feithrin dealltwriaeth dda o dechnegau casglu a phrosesu data.
 
Cymwysterau: 
Yn dilyn gradd israddedig mewn maes cysylltiedig ar hyn o bryd.
Sgiliau datrys problemau a dadansoddi cadarn.
Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. 
Brwdfrydedd dros astudiaethau arfordirol ac amgylcheddol.
 
Manteision:
Ennill profiad ymarferol mewn gweithrediadau arolwg arfordirol.
Cyfrannu at brosesau gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ar lefel leol a chenedlaethol.
Cydweithio â thîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol.
Cyfle ar gyfer twf personol a phroffesiynol trwy gydbwysedd cyflawn o dasgau gwaith maes a swyddfa.
Cyfle i weithio ar brosiectau ychwanegol fel ein rhaglen addysg a gwyddoniaeth i ddinasyddion e.e. CoastSNAP.
Amgylchedd Gweithio Hybrid: Cewch fwynhau hyblygrwydd gweithio’n hybrid, gydag opsiynau i weithio o'n swyddfa neu o gysur eich cartref. 

Os ydych chi'n frwd dros fonitro arfordirol ac yn edrych i wella'ch sgiliau wrth gael effaith ystyrlon, rydym yn eich annog i wneud cais am y cyfle cyffrous hwn i israddedigion.

Sut i wneud cais 

Lawrlwythwch y swydd ddisgrifiad a manyleb person isod . Yna anfonwch CVs i walescmc@gmail.com erbyn 17:00, 17/11/23.

Fel rhan o unrhyw broses recriwtio, mae Cyngor Bro Morgannwg yn casglu ac yn prosesu data personol yn ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi.

Drwy e-bostio eich cais rydych yn cydsynio i'ch data personol gael ei gasglu a'i brosesu at ddiben prosesu eich cais swydd am swydd gyflogaeth (cliciwch i ddarllen y datganiad cyfan)

bottom of page